[Infographic] Quá trình hình thành Viện VKIST

.

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc (V-KIST) đã bắt đầu xây dựng sau năm năm chuẩn bị.

.
.

Nguồn: khoahocphattrien.vn